Общи условия за ползване

ДОГОВОР ЗА СДЕЛКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

за използване на Онлайн магазин, собственост на и управляван от “КРИТИ” ООД, ЕИК: 205962427, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Габрово 5300, ул. "Капитан Дядо Никола" № 7.

Настоящият Договор относно сроковете и условията, посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато извършват покупка в и от онлайн магазина на “КРИТИ” ООД чрез сайта www.krepezhkriti.com.

Позоваванията в настоящия Договор на "Онлайн Магазин" се отнасят единствено и само до онлайн магазина, собственост на и управляван от “КРИТИ” ООД, разположен и достъпен на адрес www.krepezhkriti.com.

Изрично се посочва, че всеки потребител следва внимателно и с разбиране да прочете настоящия договор ПРЕДИ извършването на поръчка или покупка и да е съгласен с всички клаузи, които се съдържат в него.

При заявяване на поръчка или покупка на стока или услуга от Онлайн магазина на “КРИТИ” ООД, с подаването ѝ, потребителят декларира, че се съгласява с и приема условията на настоящия Договор, както и се съгласява с условията, посочени в Общите условия за ползване на сайта, които са неразделни части и взети заедно представляват целия договор между всеки онлайн потребител и “КРИТИ” ООД.

“КРИТИ” ООД си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя настоящия Договор. В случай на извършена промяна, отношенията между Потребителя и “КРИТИ” ООД се уреждат съобразно Договора, действащ към момента на подаване на поръчката или извършване на покупката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират, са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

Предмет и срок на договора

Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба в онлайн магазина към уебсайта на “КРИТИ” ООД, в качеството му на техен вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставка чрез наложен платеж.

Потребителят има право да заяви за покупка която и да било от стоките/услугите, предлагани в онлайн магазина на “КРИТИ” ООД, за времето през което те са описани на сайта и не са с изчерпана наличност.

Стоките задължително съдържат информация за:

 1. Името и адреса на доставчика -“КРИТИ” ООД, ЕИК: 20962427, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Габрово 5300, ул. “Капитан Дядо Никола” № 7.

 2. Основните характеристики на стоките или услугите.

 3. Цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси. “КРИТИ” ООД си запазва правото да обявява цени с отстъпка за определени групи Потребители, за Търговски партньори и/или Партньорски програми.

 4. С натискане на бутона "Изпрати", поръчката се счита за направена и се активира екран с един или няколко възможни начина на заплащане.

 5. Когато е избран "наложен платеж", системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето, направило поръчката.

 6. След извършване на авансово плащане или след индивидуализиране на поръчващия по предходния пункт направената поръчка се счита за приета.

 7. С приемането на поръчката настоящия Договор се счита за сключен със срок на изпълнение 60 дни, като денят на приемане на поръчката не се брои.

 8. Макар регистрацията на Потребител да е еднократна, за всяка поръчка се сключва отделен Договор чрез ново потвърждаване за приемане на условията му.

Дефиниции

Авансово плащане: начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга чрез превеждане на парични средства по сметка на “КРИТИ” ООД или към разплащателни системи, с които “КРИТИ” ООД е в договорни отношения за получаване на парични преводи, преди получаването на поръчаната стока/услуга.

Дистанционна търговия: продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговецът и Потребителят не са във физически контакт помежду си.

Доставка: физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги потребител.

ЗЕТ: Закон за електронната търговия.

ЗЗД: Закон за задълженията и договорите.

ЗЗП: Закон за защита на потребителите.

Личен профил / потребителски профил / акаунт : софтуерен продукт като услуга, базирана и достъпна чрез уебсайта. Възможностите на личния профил са достъпни чрез въвеждане на потребителско име и парола и дават възможност на потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина и да извършва нови такива.

Наложен платеж: начин на плащане, при който потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.

Онлайн магазин: софтуерен продукт като услуга, собственост на “КРИТИ” ООД, предоставяна от търговеца на потребителите чрез уебсайта www.krepezhkriti.com, даваща възможност за дистанционна търговия през интернет.

Оферирани стоки/услуги: стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покупка на уебсайта www.krepezhkriti.com.

Посетител на Уебсайта: всяко дееспособно и правоспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия за ползване на Уебсайта.

Потребител: всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на настоящия договор и с Общите условия за използване на сайта. Регистрацията е безплатна.

Приносител: лицето, което осъществява физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги Потребител.

Свързани лица: лицата, свързани с която и да било от страните по настоящия договор, поради наличие на което и да било от следните обстоятелства:

 • съпрузи, роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

 • работодател и работник;

 • лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

 • съдружници;

 • дружество и лице, което притежава повече от 5% от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

 • лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

 • лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

 • лицата, едното от които е търговски представител на другото;

 • лицата, едното от които участва в управление на дружество за извършване на същата дейност на същото място и с повече от половината от същите наети лица в продължение на две години от прекратяването на тази дейност на другото.

Търговец: “КРИТИ” ООД в качеството си на вносител, производител, продавач или на дистрибутор на стоките, предлагани в Онлайн магазина.

Търговски партньори: търговци, с които “КРИТИ” ООД е в дългосрочни търговски отношения.

Уебсайт: уебсайт, собственост на и управляван от “КРИТИ” ООД, с адрес www.krepezhkriti.com и всичките му Интернет страници.

Приемане на поръчки

“КРИТИ” ООД е в състояние да приема поръчки за доставка на стоки/услуги, предлагани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България.

За приетата поръчка Потребителят получава обаждане по телефона от служител на “КРИТИ” ООД и/или писмо на посочената при регистрацията му електронна поща. Полученото обаждане е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от “КРИТИ” ООД и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.

Когато плащането се извършва с дебитни или кредитни карти, “КРИТИ” ООД си запазва правото да приеме направените поръчки след определени проверки за сигурност. Плащането ще бъде удържано от сметката на Потребителя преди изпращането на поръчаната стока/услуга. Титулярите на всички кредитни и дебитни карти са обект на проверки за достоверност и разрешение от издателя на картата от “КРИТИ” ООД. Ако издателят на Вашата карта за плащане откаже да разреши плащане на “КРИТИ” ООД или ако нашите проверки за сигурност не преминат успешно, “КРИТИ” ООД не носи отговорност за каквото и да било забавяне или неизпълнение на поръчката или доставката. Служител на “КРИТИ” ООД ще Ви уведоми за резултата и ще Ви предложи алтернативни начини за разплащане.

Ценообразуване

Всички цени на предлаганите в настоящия сайт стоки/услуги са с включен ДДС.

“КРИТИ” ООД си запазва правото да изменя цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля предлаганите стоки/услуги по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява за това потребителите.

Страните по настоящия договор се съгласяват, че отговорността, на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвърля общата цена, плащана за съответната поръчка.

Гаранции

Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

Несъответствия на стоката с Договора са всички несъответствия, които могат да бъдат констатирани при първоначален външен оглед на стоката: външни увреждания, разлика във вида на продукта, разлики в цвета (виж глава "Ограничаване на отговорността", т. 2) и дизайна, разлики между заявеното и полученото количество, изправност на уреда или механизма.

Всяко несъответствие на стоката с Договора следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката, както и да се заяви пред приносителя.

Липсата на заявка по предходната точка означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения във връзка с наличие на несъответствия с Договора и впоследствие не може да се позовава на наличието на такива.

Настоящият Договор не предвижда закупуваните чрез него стоки да бъдат монтирани или инсталирани от продавача или на негова отговорност.

Потребителят е длъжен за своя сметка и на свой риск да организира монтирането или инсталирането на закупените по настоящия Договор стоки.

Привеждането на стоката в съответствие с Договора се извършва в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на този срок, Потребителят има право да развали Договора и да иска от Търговеца да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Потребителят не може да иска разваляне на договора, ако несъответствието на стока с договора е незначително.

Правото на потребителя по предходната точка се погасява с 1 годишен срок от доставката на стоката. При спор между страните, в тежест на Потребителя е да докаже, че доставената му и приета за ползване стока не е съответствала на Договора.

Рекламации

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението и експлоатацията са открити несъответствия с Договора.

При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

Рекламацията се предявява писмено пред Търговеца на обявения в настоящия договор адрес: ул. "Станимирова" 1, 5300 Габрово, България.

При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура;

 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Ограничаване на отговорността

Ако поръчана стока/услуга стане постоянно недостъпна за доставка, Търговецът си запазва възможността да предложи на Потребителя подходяща алтернативна стока/услуга, която да достави, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената по него сума.

“КРИТИ” ООД декларира, че са положени всички усилия възможно най-точно да бъдат възпроизведени цветовете на оферираните стоки в Онлайн магазина. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните компютри и монитори. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн магазина, цветовете на доставената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на монитора си. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителя в случаите, в които цветовете на оферираната и доставената стока са в рамките на една и съща цветова гама.

Прекратяване на договора и последици

Договорът се счита за изпълнен с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга, получаването и заплащането ѝ от Потребителя.

Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора до 7 (седмия) работен ден от сключването му или до 7(седмия) работен ден от получаването на стоката/услугата, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай Потребителят е длъжен в същия срок да върне на Търговеца на посочения в настоящия договор адрес (,ул. "Станимирова" 1, 5300 Габрово, България) получената стока/услуга, освен ако не се касае за услуга, използвана в момента на получаването ѝ. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията, визирани в тази точка.

При връщане на стока/услуга по предходната точка, Потребителят има право на възстановяване на сумата, платена за стоката/услугата. Търговецът изплаща сумата в брой или превежда дължимата сума по сметка на Потребителя в срок от 30 (тридесет) дни от изготвяне на приемо-предавателния протокол.

Връщането на стоки/услуги от Потребителя на Търговеца в случаите, предвидени от настоящия Договор, поради рекламации или поради отказване и/или разваляне на Договора, може да бъде извършено и по пощата на адрес: ул. "Станимирова" 1, 5300 Габрово, България. В този случай пощенските разходи са за сметка на Потребителя.

При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и в Уебсайта на “КРИТИ” ООД, както и регистрацията на свързаните с него лица.

Допълнителни условия

“КРИТИ” ООД си запазва правото едностранно да променя или допълва настоящия Договор, без да се задължава да уведомява предварително потребителите. При направена промяна по настоящия Договор и продължаване използването на регистрацията в Онлайн магазина, Потребителите изрично се съгласяват с направените промени.

В случаите на авансово плащане със съгласяването с клаузите на настоящия договор Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца.

Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договор или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

По всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по-специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В качеството си на администратор на лични данни “КРИТИ” ООД администрира и обработва вашите лични данни в съответствие със:

 • Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на Република България и

 • Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни определя правилата, които “КРИТИ” ООД ще спазва при събирането и обработването на вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на e-mail: info@krepezhkriti.com

Моля, запознайте се внимателно с нашата Политика за защита на личните данни, преди да използвате сайта ни или да ни предоставите личните ви данни. Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля, не ни ги предоставяйте. Имайте предвид, че ние не можем да ви продадем желаната от вас стока, ако не ни предоставите нужната за целта информация.

Регистрация на потребителски профил в онлайн магазина www.krepezhkriti.com

“КРИТИ” ООД е собственик на онлайн магазина www.krepezhkriti.com. Регистрацията на потребителски профил (акаунт) в сайта е напълно доброволна и безплатна.

С един e-mail адрес може да бъде направена регистрация само на един потребителски профил (акаунт).

За да се регистрирате в онлайн магазина www.krepezhkriti.com е необходимо да се съгласите с Общите условия на сайта, включващи и настоящата Политика за защита на личните данни на “КРИТИ” ООД.

За да се регистрирате в онлайн магазина www.krepezhkriti.com и за да извършвате поръчки през него, е необходимо да имате навършени 16 години! Регистрацията на лица на възраст под 16 години е напълно забранена! “КРИТИ” ООД не събира съзнателно лични данни на лица на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лични данни на дете на възраст под 16 години, ще предприемем всички необходими мерки за заличаването / изтриването на тази информация във възможно най-кратки срокове.

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице.

Кой обработва и носи отговорност за вашите лични данни?

“КРИТИ” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205962427, което събира, обработва и съхранява вашите лични данни при условията на настоящата Политика за защита на личните данни. “КРИТИ” ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

 • Седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. “Капитан Дядо Никола” № 7

 • Адрес на упражняване на дейността: ул. "Станимирова" 1, 5300 Габрово, България

 • E-mail: info@krepezhkriti.com

 • Телефон:  +359882104218

Правни основания за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

“КРИТИ” ООД събира, обработва и съхранява ваши лични данни на базата на следните правни основания:

 • Изрично получено от вас съгласие;

 • Изпълнение на договор между вас и “КРИТИ” ООД, както и при предприемане на стъпки за сключването на договор;

 • Спазване на законовите задължения на “КРИТИ” ООД (задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи);

 • За защита на легитимните интереси на “КРИТИ” ООД.

С какви цели събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни

“КРИТИ” ООД събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:

 • Регистрация и поддръжка на потребителски профил в онлайн магазина www.krepezhkriti.com;

 • Техническо съдействие за създаване на потребителски профил в онлайн магазина и възстановяване на забравена парола за достъп;

 • Управление и администриране на онлайн магазина www.krepezhkriti.com;

 • Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;

 • Индивидуализирането / идентифицирането ви като на страна по договор с “КРИТИ” ООД и обезпечаване на изпълнението на договора;

 • Извършването на поръчка / покупка на стока през онлайн магазина www.krepezhkriti.com;

 • Предоставяне на разяснения и допълнителна информация за предлаганите от “КРИТИ” ООД стоки и услуги;

 • Администриране и отговор на клиентски оплаквания / запитвания / жалби / рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукти и др;

 • Гаранционно и сервизно обслужване;

 • Регистрация на участник в анкети, игри с подаръци, събития и промоционални кампании, организирани от “КРИТИ” ООД;

 • Счетоводни цели;

 • Статистически цели;

 • Маркетингови цели (включително директен маркетинг);

 • Оценка на ефективността на използваните маркетингови канали;

 • Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;

 • Защита на информационната сигурност;

 • Изпращане на информационни съобщения за потвърждаване на направена поръчка, уточняване на метода и срока на доставка, наличните количества от заявените продукти и др.;

 • Изпращане на информационни съобщения за промени в използваните от нас платформи, препоръки за подобряване на използването им, промени в Общите ни условия (включително в Политиката ни за защита на личните данни) и др.;

 • Изпращане на информационен бюлетин (newsletter) за нови продукти или актуални промоционални предложения на “КРИТИ” ООД (само при недвусмислено и конкретно демонстрирано от вас съгласие за получаване на бюлетин, изразено чрез попълване на формата ни за регистрация за бюлетин).

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “КРИТИ” ООД

Когато регистрирате потребителски профил в нашия онлайн магазин, извършвате поръчка на стоки или услуги онлайн, участвате в наши рекламни кампании и мероприятия и т.н., могат да бъдат събрани различни видове лични данни, включително, но не само:

1. Индивидуализиращи лични данни – име, фамилия, адрес, телефонен номер, електронна поща и др. Тези ваши лични данни могат да бъдат събрани при:

 • регистрация на потребителски профил в онлайн магазина www.krepezhkriti.com;

 • покупка на стока или услуга през онлайн магазина www.krepezhkriti.com;

 • абониране за информационен бюлетин (newsletter) и рекламни съобщения (необходимо е предоставянето единствено на електронна поща);

 • други.

2. Единен граждански номер – вашият единен граждански номер може да бъде поискан само при изрично изявено от вас желание за издаване на фактура на физическо лице.

3. Финансова данни и информация (банкова сметка и други)

4. Данни, събрани в процеса на предоставяне на нашите услуги:

 • Данни за използвания от вас IP адрес – вашият IP адрес може да се използва за локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания и др.;

 • Данни за предпочитаните от вас стоки и услуги (списък "Желани продукти");

 • Данни, събрани при комуникацията между вас и “КРИТИ” ООД – информация, събрана при попълване на контактните форми в сайтовете ни, при оставяне на мнения и отзиви за закупените от вас продукти и др;

 • Информация относно посещенията и използването на онлайн магазина;

 • Информация за направените от вас поръчки – история на поръчките, история на плащанията, история на рекламациите, начислени наградни точки и др.

“КРИТИ” ООД НЕ събира, обработва и съхранява лични данни, разкриващи:

 • расов или етнически произход;

 • политически, религиозни или философски убеждения;

 • членство в синдикални организации;

 • генетични данни, биометрични данни и данни за здравословното ви състояние;

 • данни за сексуалния ви живот или за сексуалната ви ориентация.

Срок на съхранение на вашите лични данни

“КРИТИ” ООД ще съхранява и обработва предоставените от вас лични данни за период, необходим за изпълнението на целите, за които са били събрани, след което вашите лични данни ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги съхраняваме за по-дълъг период.

Ако имате регистриран потребителски профил в онлайн магазина www.krepezhkriti.com, “КРИТИ” ООД ще съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. Ако желаете вашият потребителски профил (акаунт) да бъде закрит, можете да се свържете с нас на e-mail: info@krepezhkriti.com.

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

С цел изпълнение на договорните си задължения по договор, сключен с вас, както и цел изпълнение на законовите си задължения, “КРИТИ” ООД може да предостави част от вашите лични данни на:

 • Транспортна или куриерска фирма, която да извърши доставката на закупените от вас стоки до посочен от вас адрес;

 • Финансови, банкови и кредитни институции – за извършване на необходимите плащания при закупуване на стоки;

 • Организации, фирми и лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции, IT компании и др.;

 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим вашите лични данни по силата на действащото законодателство – Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерството на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи и др.;

 • и други.

Права на физическите лица

Като субект на лични данни вие имате следните права:

 • Право на достъп до събраните за вас лични данни;

 • Право на коригиране и/или допълване на неточни или непълни лични данни;

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

 • Право на ограничаване на обработването на лични данни;

 • Право на преносимост на личните данни;

 • Право на възражение срещу обработването и съхранението на лични данни;

 • Право да НЕ бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране;

 • Право да бъдете уведомени при нарушение на сигурността на личните ви данни;

 • Право да подадете жалба пред компетентен надзорен орган по защита на личните данни.

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните ви данни, както и да ги коригирате, като влезете в потребителския ви профил (акаунт) в онлайн магазина www.krepezhkriti.com.

Ако искате да получите достъп до събраните за вас лични данни, да заявите корекция, да поискате те да бъдат изтрити, да оттеглите съгласието си или да възразите срещу тяхното обработване, трябва да изпратите искане до “КРИТИ” ООД на e-mail: info@krepezhkriti.com.

С оглед избягване на злоупотреби, искания с горепосоченото съдържание ще бъдат разглеждани само:

 • ако са изпратени от електронната поща, която сте използвали при регистрацията на потребителския ви профил в онлайн магазина www.krepezhkriti.com;

 • съдържат достатъчно информация (име, фамилия и телефонния номер, използвани при регистрацията потребителския ви профил), която да ви идентифицира като притежател на тези лични данни.

“КРИТИ” ООД си запазва правото да изиска допълнителна информация, която да ви идентифицира като притежател на тези лични данни.

“КРИТИ” ООД поема ангажимент да предостави поисканата информация без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. “КРИТИ” ООД ще ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочи и причините за забавянето.

“КРИТИ” ООД има право да откаже да предостави поисканата информация, като във всички случаи ще посочи и причините за отказа си.

Във всички случаи имате право да подадете жалба и до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган по защита на личните данни на територията на Република България.

Кой е компетентният надзорен орган по защита на личните данни в България?

В Република България компетентният надзорен орган по защитата на личните данни е Комисията за защита на личните данни. В случай на нарушаване на правата Ви имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 • Телефон: 02 91 53 518

 • E-mail: kzld@cpdp.bg

 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Отказ от информационен бюлетин (newsletter)

Съгласието ви за получаване на информационен бюлетин (newsletter) може да бъде оттеглено по всяко време. За да се откажете от получаването на информационен бюлетин (newsletter), можете:

 • Да използвате потребителския ви профил, ако сте регистриран потребител на онлайн магазина www.krepezhkriti.com;

 • Да изпратите заявление за отказ на e-mail: info@krepezhkriti.com.

Как защитаваме вашите лични данни

Фирма “КРИТИ” ООД е предприела всички необходими

 • административни,

 • организационни,

 • технически и

 • физически

мерки за защита на личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

За да осигурим максимална защита и сигурност на вашите лични данни, може да използваме и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии и стандарти.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIE POLICY)

Онлайн магазинът www.krepezhkriti.com използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, вие приемате използването на бисквитки.

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на сайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, цените спрямо валутата и т.н. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашите сайтове и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с тях (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 26 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате всички функционалности на нашите сайтове, като например да гледате видеа в тях и др.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашите сайтове и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашите сайтове, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтовете ни да не работят напълно коректно и да не можете да използвате пълните им функционалности.